Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling

Statlig utredning: Krav på aktörer inom välfärden

Idag presenteras Ägarprövningsutredningen. Den utredningen tillsattes efter debatt, avslöjanden och kritik mot privata välfärdsbolag. Utredningens mål var att utreda om det behövs verktyg för att säkra att privata aktörer som driver välfärdsverksamhet har ett långsiktigt och seriöst engagemang och förutsättningar att bedriva en god och högkvalitativ verksamhet.

Ägarprövningsutredningen presenterar vissa av sina slutsatser i Svenska Dagbladet idag. Förslagen överlämnas till regering, riksdag och allmänhet och kommer leda till debatt. Från Famnas sida kommer utredningsförslagen att studeras och vi ska snarast återkomma med kommentarer kring utredningens förslag.

Till dess publicerar vi en länk till artikeln och några av de centrala citaten från dagens artikel.

Ur artikeln:

Att bedriva verksamhet inom välfärdssektorn innebär ett stort samhällsansvar. Förväntningarna när sektorn avreglerades var bland annat att personal skulle ta över verksamhet och att fristående skolor skulle bidra med andra pedagogiska inriktningar. Utvecklingen har emellertid blivit en annan. Inom vissa områden har det vuxit fram koncerner som dominerar den privata marknaden.

Tjänster inom välfärdssektorn riktas i stor utsträckning till grupper som befinner sig i utsatta positioner. Det handlar många gånger om människor som befinner sig i en beroendesituation i förhållande till den eller de som levererar tjänsten. I vissa fall är tjänsten obligatorisk att ta del av, till exempel grundskolan för skolpliktiga elever.

Medborgare, stat och kommun har ett befogat intresse av insyn och ansvarstagande från de som bedriver välfärdsverksamhet. Verksamhetens karaktär och finansiering är viktiga motiv för nationell lagstiftning och styrning av välfärdssektorn. (…)

Ägarprövningsutredningen föreslår mot denna bakgrund att det ska ställas krav på insikt, erfarenhet och lämplighet för att få bedriva tillståndspliktig verksamhet inom välfärdssektorn.

Utredningen föreslår att kraven ska riktas mot fristående skolor och förskolor och privata utförare inom socialtjänsten. Krav på tillstånd ska även införas för hemtjänst, samt för sådana boenden och hem som i dag är undantagna från tillståndsplikt. (…)

Mångfald och valfrihet är värdefullt och viktigt. Men regleringen av välfärdssektorn måste utformas så att den främjar kompetenta och långsiktiga aktörer. (…)

Alla de frågor som diskuterats angående välfärdens framtid kan inte lösas genom utredningens förslag. Förutsättningarna och behoven inom välfärdssektorn ser olika ut och det kan därför behövas olika styrmodeller och lösningar inom de olika områdena.

 

Läs hela artikeln här

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna