Aleksandra WassoAktuellt

Stora brister synliggörs i civilsamhällets coronarapport

Under coronapandemin ökade behoven av insatser från civilsamhället. Samtidigt drabbades många organisationer hårt av pandemin, och fick inte heller del av statens stödåtgärder. I dag lanseras civilsamhällets coronarapport ”Pandemin och civilsamhället – konsekvenser, insatser och stödåtgärder”.

Coronapandemin har visat att civilsamhällets organisationer har en samhällsavgörande roll i kriser. Ett starkt civilsamhälle minskar risken för att människor ramlar genom maskorna i samhällets skyddsnät, och begränsar de negativa konsekvenserna av social och ekonomisk utsatthet. Många av civilsamhällets organisationer kom under pandemin snabbt i gång med verksamhet för att stötta individer i utsatthet, och för att understödja offentliga insatser inom vård och omsorg.

– Den idéburna sektorn har tagit ett stort ansvar under hela pandemin, säger Ulrika Stuart Hamilton, Famna. I rapporten som vi utarbetat tillsammans med tre andra organisationer, beskriver vi en del av insatserna, men pekar också på statsmakternas tillkortakommanden.

– Civilsamhället har en avgörande uppgift som samverkanspart och behöver stå starkt för att kunna fånga upp de människor som de offentliga skyddsnäten har svårt att nå. I varje stor samhällsförändring spelar civilsamhället en särskilt viktig roll. Även om det sociala skyddsnätet i Sverige i stort fungerar, finns det en ekonomisk utsatthet som i pandemins spår riskerar att förvärras, säger Patrik Schröder, samordnare civilsamhälle, Fremia.

Utlovade stöd uteblev

Samtidigt som behoven av insatser från civilsamhället ökade, drabbades många organisationer själva av pandemin på olika sätt. Minskade intäkter, potentiella nedläggningar till följd av nedstängda verksamheter, lägre engagemang till följd av restriktioner – det är bara några exempel. Det drabbar i sin tur alla de människor som är berörda av verksamheterna. Staten tog tidigt initiativ till stödåtgärder för att mildra effekterna av långtgående restriktioner riktade till drabbade branscher, sektorer och enskilda. Tyvärr fick stora delar av civilsamhället och idéburen sektor inte del av stöden.

I pandemins inledning ryckte Famna ut flera gånger för att hjälpa till att räta upp konstigheter. Först kunde civilsamhällets organisationer inte få del av stöden alls på grund av regler kring bland annat moms och F-skatt. Senare uteslöts stiftelser. Många verksamheter inom den idéburna vården och omsorgen har blivit utlovade stöd, både för merkostnader och för direkta insatser, som i stället har fastnat hos landets kommuner eller i praktiken varit omöjliga att söka på grund av orimlig byråkrati. En verksamhet med brukare från ett 50-tal kommuner förväntades till exempel söka ersättning från respektive kommun för sina merkostnader.

Pandemin belyser samhällsbrister

Coronakommissionen har i sina delbetänkanden riktat skarp kritik mot den svenska hanteringen av pandemin. Brister kopplade till smittspridning, smittskydd, sjukvård och folkhälsa uppmärksammas. Kommissionen slår fast att civilsamhällets roll har varit betydande under krisen när viktiga samhällsfunktioner har pausats. Coronakommissionen menar därför att beslutsfattare måste få bättre kunskap om civilsamhället, och inkludera erfarenheter från civilsamhällets organisationer i en framtida krisberedskap.

– Pandemin har även synliggjort en rad brister i samhället, som fanns där redan innan den bröt ut. För att tackla dessa brister, och bidra till ett nytt samhällskontrakt, gick stora delar av civilsamhället samman sommaren 2020 och initierade Nysta – Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt. Famna var en av initiativtagarna. Många av förslagen i Nystarapporten är nödvändiga för att skapa ett samhälle som står bättre rustat inför kommande kriser.

– Med vår nya rapport tar vi ett steg till och tydliggör slutsatser och erfarenheter som det är viktigt att lära sig av nu och för framtiden, understryker Ulrika Stuart Hamilton.

Bakom ”Pandemin och civilsamhället” står intresseorganisationerna Famna, Forum, Fremia och Giva Sverige.

Hela civilsamhällets coronarapport.

Mer material: www.nysta.nu

Senast uppdaterad 2022-03-24

Fler nyheter från Famna