Åsa GunnarssonAktuellt

Tillväxtrapporten 2020 – pandemins påverkan på Ersta diakoni

I Tillväxtrapporten 2020 berättar tre av Famnas medlemmar om hur pandemin har påverkat deras verksamheter och hur man har agerat för att möta utmaningarna. Under pandemin fattade Region Stockholm många viktiga beslut om ändrade uppdrag som påverkade oss, säger Stefan Nilsson, direktor för Ersta diakoni, som är det första av de tre exemplen.

Hur agerade ni under årets pandemi?

Stefan Nilsson, direktor Ersta diakoni Foto: Alison de Mars

– Vi införde en corona-ledningsgrupp med chefsläkare och medicinsk ansvarig sjuksköterska. Och ökade mötesfrekvensen för de olika ledningsgrupperna inom verksamheterna för att kunna agera på de förändrade förutsättningarna, säger Stefan Nilsson, direktor för Ersta diakoni.

Personal omfördelades från verksamheter med låg belastning till dem med hög belastning. Man säkerställde att skyddsmateriel fanns till alla verksamheter genom att införa ett eget centrallager som kördes ut till verksamheterna med hjälp av servicepersonal. Dessutom ökade kommunikationsinsatserna till organisation, patienter och olika kundgrupper.

Hur har era verksamheter påverkats?

– Under pandemin fattade Region Stockholm många viktiga beslut om ändrade uppdrag. Den somatiska specialistvården fick i uppdrag att bedriva akut och imperativ kirurgi. Ersta sjukhus fick under en period upphöra med sådan vård som bedömdes kunde vänta, säger Stefan Nilsson.

Andra beslut som fattades var bland annat att Ersta sjukhus fick uppdraget att ta emot geriatriska patienter.

Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH, fick uppdraget att stötta hemsjukvården och särskilda boenden för äldre. Ersta vårdcentral upprättade en infektionsnod för provtagning av covid-19.

– Vi har sett en kraftigt minskad verksamhet inom olika delar av vår sjukvård på grund av uteblivna besök från patienter i riskgrupper. Ersta sjukhus har dessutom lånat ut personal till akutsjukhusen, säger Stefan Nilsson.

Ersta diakoni har också haft många tomma platser inom äldreboenden.

Hotell- och konferensverksamheten upphörde i princip helt under våren och sommaren, och bedrivs nu med fortsatt låg efterfrågan.

Var finns era merkostnader?

Ersta diakonis merkostnader kan kopplas till extra bemanning på grund av kohort-vård, extra förstärkning med anledning av covid-19, hög sjukfrånvaro med ersättning av inhyrd personal, personalförstärkning kring anhörigbesök, skyddsutrustning och extra städning.

Har ni använt er av några av regeringens stödpaket?

– Ja, Ersta diakoni har ansökt om några av stödpaketen, men det har ofta varit krångligt och medfört mycket extra arbete för inte så stor effekt, säger Stefan Nilsson.

Ersta diakoni ansökte om korttidspermittering inom flera verksamheter som påverkats av minskad efterfrågan, till exempel röntgen, fysioterapi, hotell, konferens och restaurang. Ansökan innebar mycket administration och manuellt arbete.

– Vi ansökte också om statsbidrag via kommuner och region för merkostnader för covid-19. Det var ett mycket krångligt ansökningsförfarande från väldigt många olika huvudmän istället för en samlad ansökan, säger Stefan Nilsson.

Ersta sökte även rabatt för lokalhyra mellan 1 april och 30 juni för en av sina mindre verksamheter. Det gav ett litet bidrag med marginell effekt. Detsamma gällde den sänkta arbetsgivaravgiften, som innebar ett litet bidrag i förhållande till Erstas storlek. Ersta sökte och beviljades också medel från Socialstyrelsen för att motverka äldres ensamhet.

Borde något av stödpaketen ha utformats bättre för att fungera för er som idéburen välfärdsorganisation?

– Stödet för korttidspermitteringen borde ha förenklats, inte justerats med frånvaro. Statsbidrag via kommuner och regioner borde ha ansökts direkt till Socialstyrelsen eller samordnats av en av huvudmännen, säger Stefan Nilsson, direktor för Ersta diakoni.

Läs mer om Tillväxtrapporten här.

Senast uppdaterad 2021-01-27

Fler nyheter från Famna