Aleksandra WassoGeneralsekreterarens blogg

Undanta Famnas medlemmar från märklig reglering

Välfärdsutredningens förslag som diskuterats livligt i tidningar och TV de senaste dygnen om hur man ska begränsa vinsten, skulle på allvar krångla till det för våra medlemmar och för alla företag.

Forskaren Joachim Landström har skrivit två rapporter till utredningen. När han försöker  förklara vad som händer om hans förslag införs visar det sig att då måste man kompensera för än det ena och än det andra. Kompensera betyder i det här sammanhanget nya regler.

Först ska vinsterna regleras och sedan ska regleringens negativa effekter regleras. Dessvärre angår allt detta även vår icke-vinstutdelande sektor minst lika mycket som de börsnoterade välfärdsföretagen. För oavsett hur exakt en rimlig avkastningsnivå räknas fram är det mycket tydligt att modellen skulle leda till en massa ytterligare byråkrati och kontroll. Famnas ståndpunkt är att våra medlemmar ska undantas från all sådan reglering — inklusive särskilda redovisningskrav som uppkommer. Våra medlemmar är ideella föreningar, stiftelser, ekonomiska föreningar och aktiebolag. De som är aktiebolag har antingen utdelningsbegränsning inskriven i bolagsordningen, eller har en ideell förening eller stiftelse som moderbolag.

Jag kan inte se av Landströms rapporter att han instruerats av Välfärdsutredningen att titta särskilt på idéburen sektor (dvs de icke-vinstutdelande välfärdsföretagen) och därmed inte heller att undanta oss. Överhuvudtaget finns det inga resonemang om idéburen sektor.

Det finns inget i analys eller förslag som direkt kopplar till huvudsaken, nämligen valfrihet och kvalitet i vården och den sociala omsorgen, snarare tvärtom eftersom det riskerar straffa innovativa företag som gör saker bättre och smartare, och tynga alla med ytterligare regelverk och administration.

Ilmar Reepalu har i sina direktiv (dir 2015:22) formuleringar som att ”… de nya reglerna ska underlätta för idéburna aktörer att driva verksamhet inom välfärdssektorn. Kraven bör utformas på ett sådant sätt att de värnar en mångfald av utförare och att verksamheten inom välfärdssektorn även fortsättningsvis kan bedrivas i olika drifts- och ägarformer”.

Inget av de förslag som nu diskuteras skulle lyfta vår sektor!

 

 

Senast uppdaterad 2016-09-06

Fler nyheter från Famna