Aleksandra WassoAktuellt, Idéburet företagande

Utredningen Idéburen välfärd – så tycker remissinstanserna

Organisationen Studieförbunden har gått igenom remissvaren för utredningen Idéburen välfärd (SOU 2019:56), som lämnade sitt förslag till regeringen i december 2019. Studieförbundens sammanställning visar att utredningen har tagits väl emot av idéburen sektor. Men det finns en önskan om ett tydligare rättsläge vad gäller idéburet offentligt partnerskap, IOP.

De flesta remissinstanser är positiva till en ökad medverkan av idéburna aktörer i välfärden och till en tydligare definition av vad som menas med en idéburen aktör. De invändningar som finns riktas främst mot förslagen om att kunna reservera deltagande i upphandlingar (LOU) och valfrihetssystem (LOV) för idéburna aktörer.

Kommuner och regioner

Tretton av 15 kommuner som besvarat remissen är överlag positiva. Endast Nacka kommun avstyrker utredningens förslag om reserverade upphandlingar. Fyra av de fem regioner som skickat in sina svar är också överlag positivt inställda. Region Stockholm invänder dock mot förutsebarhet och tydlighet i utredningens förslag och ser risker för rättslig osäkerhet i tillämpningen.

Statliga myndigheter

Tio myndigheter, bland andra Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Upphandlingsmyndigheten och Tillväxtverket, uttrycker stöd för ambitionen att öka idéburna aktörers deltagande i välfärden och stärka förutsättningarna för IOP.

Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten avstyrker förslagen om reserverade kontrakt. Arbetsförmedlingen tillstyrker men gör en annan bedömning av det rättsliga utrymmet.

Noteras bör att ingen myndighet är generellt negativ till utredningens förslag.

Senast uppdaterad 2020-11-19

Fler nyheter från Famna