Kvalitetsarbete

Famnas medlemsorganisationer har grundats och drivs för att skapa värde för dem man finns till för. Detta skapar basen för att ständigt se patienters och brukares behov och anpassa insatserna så att värdeleveransen blir optimal. Vården och omsorgen är områden som utvecklas snabbt både kunskapsmässigt och som en konkurrensutsatt marknad. För att kunna kombinera dessa utmaningar – att erbjuda den mest adekvata och bäst möjliga vården och omsorgen och samtidigt bemöta krav från beställare och myndigheter – krävs en organisation i ständig utveckling.

I en sådan organisation blir kvalitet en strategisk utvecklingsfråga med målsättningen att öka värdeskapandet för dem man finns till för. För detta behöver man ta vara på medarbetarnas engagemang, öka kompetensen och kapaciteten för förbättringar i vardagen, utveckla ledarskapet och synliggöra verksamhetens kvalitet med mätningar och kvalitetsindikatorer.

Famna är med och  utvecklar värdeskapandet i svensk vård och omsorg och har under de senaste åren tillsammans med medlemmarna och strategiska partners skapat en plattform för organisationsutveckling som kallas för Famnas Värdeforum. Där erbjuds kompetensutvecklingsprogram för medarbetare och ledare i vård och omsorg att med patienten och brukaren i fokus förbättra vård- och omsorgsresultat och synliggöra dem med hjälp av kvalitetsindikatorer på organisations- och nationell nivå samt leda för ett gemensamt värdeskapande. Programmen har ett tydligt verksamhetsfokus, där utvecklingsarbetet sker i team med frågor från vårdens och omsorgens vardag.

Förutom utveckling i team, ha många av dagens ledare behov av kompetensutveckling på individuell nivå. Famna har tidigare med finansiering av svenska ESF-rådet genomfört en högskoleutbildning för ledare i medlemsorganisationerna i samarbete med Ersta Sköndal högskola. I ett pågående projekt, som också det finansieras av svenska ESF-rådet, erbjuder Famna en sektorsövergripande högskoleutbildning för ledare i offentliga, privata och idéburna organisationer inom vård och social omsorg.
Läs mer om högskoleprojektet här <<<

Kvalitetsnätverk
Famna driver ett kvalitetsnätverk med deltagare från medlemsorganisationerna. Nätverket används som mötesplats och ömsesidigt lärande samt bereder frågor rörande kvalitetsområdet både internt och i nationella sammanhang.

Samarbeten
Famna samarbetar i frågor om kvalitet och ledarskap med följande:
– Qulturum, Landstinget i Jönköpings län
– The Jönköping Academy, Hälsohögskolan Jönköping
– Socialstyrelsen
 SKL – Sveriges Kommuner och Landsting
 Vårdförbundet
– Läkarförbundet
– Akademikerförbundet SSR

Rapporter
– Kvalitetsrapport-2020-Idéburet-kvalitetsarbete-i-coronatider
– Famnas kvalitetsrapport 2019
– Famnas kvalitetsrapport 2018 eHälsoprojektet
Famnas kvalitetsrapport 2017
– Famnas kvalitetsrapport 2013
 Famnas kvalitetsrapport – sammanfattning 2013
– 
Famnas kvalitetsrapport 2013 ppt från seminariet 6 mars 2014
Famnas kvalitetsrapport 2019

Övrigt
Truls Neubeck, före detta medarbetare på Famna och doktorand vid Jönköpings högskola, har publicerat en artikel om möjligheter och svårigheter med att överföra kvalitetutvecklingsmetoder från hälso- och sjukvård till social omsorg. 
Läs artikeln här <<<

Senast uppdaterad 2021-04-30

Dela: