Nationell e-hälsa

Famnas satsning på utveckling av eHälsa

Famna har ett uppdrag att stödja de idéburna utförarna i att aktivt kunna delta och bidra till Sveriges eHälsoutveckling. Under de senaste åren har mångfalden av utförare inom vård och omsorgen ökat betydligt samtidigt som eHälsoutvecklingen fortfarande har en stark fokus på landsting och de senaste åren även kommuner. Famnas fokusområden har legat på att (1) utveckla eHälsa inom socialtjänstens område, (2) använda eHälsa som stöd för utvecklingen av vård och omsorg och (3) medarbetarnas kompetens. Famna tar en aktiv roll i utvecklingen och användningen av eTjänster och fokuserar på en personcentrerad eHälsa för att stödja och förstärka patient/brukare och närståendes inflytande i vård och omsorg.

För att förankra det nationella arbetet med eHälsoutvecklingen driver Famna olika nätverk, t.ex. eHälsonätverket för medlemmar och deltar i nationella processer i styr- och arbetsgrupper.

Nationella styr- och arbetsgrupper
– 
Socialdepartementet: Famna är representerad i strategins högnivågrupp, den nationella samrådsgruppen och arbetsgruppen för handlingsplanen till nationella eHälsostrategins fem prioriterade områden.
– Sveriges Kommuner och Landsting: Famna deltar i programstyrgruppen och olika arbets- och referensgrupper i programmet Kommunal eHälsa för projekten NPÖ och Infrastruktursystem 2.0.
–  CeHis: Famna är representerad i CeHis strategiska råd.
– Socialstyrelsen: Famna är representerad i Socialstyrelsens nationella råd för eHälsa och nationell informationsstruktur. Famna deltar även i socialstyrelsens referensgrupp för revidering av SOSFS 2006:5, arbetsgrupp för Kvalitetssäkring av Socialtjänstens insatser (KIS) och samverkansgrupp för Äldres behov i Centrum

Aktiviteter och projekt

WoHIT 2013 Dublin – Famna representerade sina medlemmar i den Svenska delegationen under eHälsokonferensen WoHit i Dublin i maj 2013.

Almedalsveckan 2013 – Famna representerade idéburen vård och social omsorg i ett flertal seminerier bl.a. ett seminarium om strukturerad dokumentation inom äldreomsorgen.

Famnas testbädd för personcenterad vård och social omsorg – läs mer här <<<

Läs mer om Nationell eHälsa här <<<

Kontaktperson för eHälsa på Famnas kansli: Viktoria Loo Skyman

Swedish eHealth strategy

Since 2010 Famna is a partner in National eHealth – the strategy for accessible and secure information in health and social care.

The Swedish welfare system is currently changing from mainly being public driven to more including private providers. Famna organizes non-profit providers in Sweden and aims to highlight the added values ​​and the quality that these providers supply to Health and Social Services. Common values ​​for Famna and its member organizations, consists of a holistic approach with a Person-Centered Care. Person-Centered Care means that the person who becomes a patient or user, and his/her needs and perspective is in focus, not the disease or health problems associated with healthcare. Famna contributes to national processes as a development structure focusing on the coordination of non-profit providers and increasing collaboration between providers in order to secure the deliverance of value for patients and users. In this role Famna is supporting the Swedish eHealth Strategy.

During the year of 2013 Famna invest further in the development of eHealth, focusing on patients’ and users’ needs, desires and involvement in Health and Social services. Healthcare and social service is facing major challenges in order to meet both requirements of the future but also patients/users and relatives’ requirements. The changing demographic picture is showing serious deficiencies existing resources, specialist skills and human resources in the welfare system. Famna’s non-profit community has also a number of organizations who represent both clients, providers of Health care and Social services and is therefore an interesting environment to develop eHealth with the desire to contribute to:

  • Improved interaction between different stakeholders involved and by participating in national projects like National Patient Overview (NPÖ) and collaborate in projects with members in Famna.
  • Opportunities for the individual to become more involved in one’s own healthcare and social services through projects like International Classification Functional (ICF) in collaboration with both members and National Board of Health and Welfare.
  • Opportunities to reallocate resources in Health and Social Care in order to streamline processes by offering Famna’s members professional development and education in quality development and leadership, ICF to identify, measure and meet the patient with individual needs, analysis of eHealth, seminars and lectures about eHealth and its possibilities meeting the future demands in Health and Social services.

More information: Swedish eHealth Strategy

More information at Famna: Viktoria Loo Skyman

Senast uppdaterad 2018-03-07

Dela: