Program

Med ett kollaborativt arbetssätt och fokus på värdeskapande arbetar deltagarna i Värdeforum med konkreta förbättringar i vardagen. Detta skapar relevans, engagemang och arbetsglädje som leder till stolthet över uppnådda resultat. Genom att agera sig in i ett nytt sätt att tänka växer det fram en kultur av ständiga förbättringar. Följande program erbjuds i Värdeforum:

 

Förbättra & coacha
Programmet vänder sig till medarbetare inom alla områden i en vård- och omsorgsorganisation och har som mälsättning att bygga förbättringskompetens och kapacitet i vårdens och omsorgens vardag. FÖRBÄTTRA & COACHA är uppbyggt kring 5 lärandeseminarier, s.k. Värdecaféer, och 6 coachmöten per halvår. På Värdecaféerna träffas alla team för att utbyta erfarenheter och lära sig metoder och förhållningssätt. Teamet utför ett kvalitetsförbättringsarbete i sin egen verksamhet. Programmet avslutas med en vernissage där teamen presenterar sina arbeten och synliggör sin verksamhet både för inbjudna gäster och för andra verksamheter. Teamet är tvärprofessionellt med på 5- 8 personer varav en är coach. Coachen är en person som stödjer, inspirerar och leder arbetsgruppen genom processen samt förankrar den med den ansvariga ledningen.

 

Leda
Programmet vänder sig till ledningsfunktioner och har som målsättning att tydliggöra ledningens roll i att skapa förutsättningar för mikrosystemet att skapa värde. LEDA bygger på kollaborativa lärandeseminarier på internat där olika ledningsgrupper deltar med konkreta frågeställningar ur sina egna sammanhang.

Deltagande team kan bestå av 3-8 deltagare och de bör ha en gemensam ledningsfunktion i sin verksamhet. teamet leds av ansvarig chef.

 

Kvalitetsledning
Programmet vänder sig till chefer och kvalitetsansvariga och har som målsättning att utveckla ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Kvalitetsledning är uppbyggt kring 5 lärandeseminarier, så kallade Värdecaféer, där deltagarna jobbar med sina egna system och lär av varandras erfarenheter och goda exempel. Utgångspunkten är Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9.

Deltagande team består av verksamhetschef och kvalitetsansvarig eller motsvarande och bör ha ett tydligt formulerat uppdrag att se över och utveckla det befintliga ledningssystemet i verksamheten.

 

Länk till Programkatalog 2014 här

Senast uppdaterad 2018-03-07

Dela: