Samarbeten

Lokalt och regionalt

Det är i första hand Famnas medlemsorganisationer som enskilt deltar i lokala och regionala politiska processer. Formerna varierar från överenskommelsedialoger till representation i branschråd.

Det är avgörande viktigt att lokala och regionala politiker och beslutsfattare har god kännedom om medlemmarnas verksamheter och de värden de skapar. Vi arbetar för mer regelbundna dialoger och fördjupad samverkan med kommuner och landsting kring utveckling och drift av idéburen vård och omsorg.

Samarbeten

Famna samarbetar med såväl departement, myndigheter och organisationer inom civilsamhället i frågor som på olika sätt berör vård och social omsorg. Samarbetet kan se olika ut och t. ex. innebära representation i referens- och arbetsgrupper, styrelser eller programgrupper.

Famna är bland annat representerad i regeringens Välfärdsutvecklingsråd, ledningsgruppen för Nationell eHälsa, Samordningsgruppen för Överenskommelsen, Stockholms stads branschråd för äldreomsorg, Tillväxtverkets Temagrupp för Entreprenörskap, Upphandlingsutredningens referensgrupp med mera.

Samverkan med andra organisationer.

Famna är medlemmar i Ideell Arena i frågor som är gemensamma inom civilsamhället, dess synliggörande, ledarskap liksom allmänna villkor i form av skatte- och finansieringsfrågor, forskning och utveckling och allmänna kontakter med regeringskansliet.

Famna har vidare utvecklat ett program för kvalitets- och förbättringsarbete i samverkan med Qulturum/Jönköpings läns landsting samt ledarskapsprogram tillsammans med Ersta Sköndal Bräcke högskola respektive Jönköping Academy.

Vi samverkar med Coompanion, Skoopi och Nyföretagarcentrum med rådgivning åt personer och grupper vilka vill starta idéburet företagande och med Fremia för att synliggöra idéburna organisationers roll och företagande. Arbetsgivaralliansen har varit ett stöd under Famnas utveckling liksom UHPO InköpsSupport. Vidare finns en närhet till föreningen Idéburna friskolor och FSO Fria förskolor.

 

Senast uppdaterad 2021-04-30

Dela: