Aleksandra WassoAktuellt

Långsiktiga satsningar på idéburen sektor saknas i vårbudgeten

Regeringens vårproposition och vårändringsbudget för 2022 har presenterats. Säkerhetsfrågor, välfärden och flyktingkrisen i och med kriget i Ukraina är i fokus. Dock syns inte civilsamhället på ett tydligt sätt i budgetposterna.

Vi går från en stor kris till en annan och behovet av insatser från civilsamhället och den idéburna sektorn är större än någonsin. Det är positivt att regeringen erkänner den idéburna sektorns och civilsamhällets avgörande roll i mottagandet av människor på flykt genom att bland annat föreslå 100 miljoner i extra stöd kopplat till kriget i Ukraina.

Dock är 100 miljoner kronor sannolikt en för låg summa och jämför man det offentligas satsningar med hur mycket som har samlats in av civilsamhället med hjälp av privatpersoner och företag blir skillnaden slående. Insamlade belopp ligger på flera miljarder. Vi bedömer att ersättningen som föreslås från staten inte på långa vägar täcker upp för civilsamhällets insatser på området. Det är olyckligt att regeringen i dessa 100 miljoner valt att inkludera de 30 miljoner kronor som tidigare avsatts som stöd för civilsamhällets kostnader på grund av coronapandemin.

Pandemin och dess återverkningar på samhället fortsätter att kräva politiska åtgärder från regeringens sida. Flera av Famnas medlemmar i civilsamhället fungerar som ett yttersta skyddsnät, som möter och fångar upp de mest socialt utsatta människorna, som faller utanför de offentliga trygghetssystemen. I vår rapport om civilsamhällets erfarenheter från pandemin pekar vi på att de idéburna verksamheterna mött fler än tidigare som har varit i behov av stöd. Våra medlemmar ser hur en omsorgsskuld har växt fram. Samtidigt var de offentliga stöden under pandemin inte anpassade till civilsamhällets logik och de idéburna verksamheterna fick bära en stor del av de pandemirelaterade merkostnaderna själva. Det hade behövts tydliga förslag i vårpropositionen för att adressera dessa problem.

Om regeringen menar allvar med att långsiktigt stärka samhällsbygget måste långsiktiga satsningar på civilsamhället och idéburen sektor till. Det räcker inte med vackra ord om civilsamhällets bidrag.

Senast uppdaterad 2022-05-24

Fler nyheter från Famna